Versie 02.2019

1. TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het aanbod door Sportief Eropuit.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip 'huurder' verstaan: de persoon die met Sportief Eropuit een overeenkomst sluit met betrekking tot de aangeboden pakketreizen. Onder het begrip 'gebruiker' wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder geboekte pakketreis.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. RESERVERINGEN
2.1 Sportief Eropuit neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 Sportief Eropuit behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgave van redenen - te weigeren een reservering in behandeling te nemen.
2.3 Reserveringen op welke wijze dan ook gemaakt zijn direct bindend. Sportief Eropuit stuurt u binnen 1 werkdag na het maken van de reservering een voorlopige bevestiging. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren en uw akkoord of opmerkingen per omgaande kenbaar te maken via e-mail. Bij een positieve reactie van uw kant ontvangt u binnen 1 werkdag de factuur.
2.4 Bent u binnen 2 werkdagen na bevestiging van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en Sportief Eropuit komt een overeenkomst via website, e-mail dan wel mondeling tot stand. Reserveringen zijn direct na tot stand komen bindend voor de klant. Voor Sportief Eropuit is deze bindend op moment dat de factuur is verzonden.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Sportief Eropuit niet verplicht die te accepteren. Het is de vrije keuze van Sportief Eropuit om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Sportief Eropuit uw wijzigingen accepteert, kan Sportief Eropuit u € 25,00 wijzigingskosten in rekening brengen.

4. IN-DE-PLAATSSTELLING
4.1 Het is de boeker niet toegestaan, de reis onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij hierover met Sportief Eropuit is overlegd en schriftelijk is bevestigd door Sportief Eropuit.
4.2 Indien u en Sportief Eropuit zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Sportief Eropuit voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. PRIJZEN
5.1 U bent aan Sportief Eropuit verschuldigd de overeengekomen reissom, zoalsvermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Sportief Eropuit (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Sportief Eropuit het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Sportief Eropuit is verzonden.
5.3 De huurprijzen buiten de EU-zone zijn gebaseerd op de koers ten tijde van het samenstellen van de reis. Indien de koers daartoe aanleiding geeft, behoudt Sportief Eropuit zich het recht voor om correcties in de huursom aan te brengen op het tijdstip van de tweede betaling. Dit in overleg met de klant.

6. EXTRA KOSTEN
6.1 De huurder is behalve de huurprijs ook reserveringskosten verschuldigd. Bijkomende kosten zoals toeristenbelasting, schoonmaak, stroom etc. worden, indien van toepassing, met de eigenaar verrekend of anders indien dat staat vermeld.

7. BETALINGEN
7.1 Reissom vermeerderd met in rekening gebrachte kosten, tot € 150,- dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. In geval de reissom meer dan € 150,- bedraagt, dient u een aanbetaling van 50% te doen van de reissom vermeerderd met de reserveringskosten en verzekeringspremies. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van Sportief Eropuit.
7.2 Het restant bedrag van de reissom dient te zijn ontvangen door Sportief Eropuit uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet de gehele reissom ineens voldaan worden terstond bij reservering. Als bij aanvang van de reis blijkt dat de reissom nog niet (volledig) is betaald, dan is de reisleider gerechtigd i.o.v. Sportief Eropuit het openstaande bedrag te verlangen dan wel deelname aan de reis te weigeren. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Sportief Eropuit u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Sportief Eropuit zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Sportief Eropuit als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Sportief Eropuit in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken.Sportief Eropuit heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per reis in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
7.5 Sportief Eropuit heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
7.6 De reissommen die onder de garantieregeling STO GARANT vallen dienen aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow voldaan te worden.

8. AANKOMST EN VERTREK
8.1 De aankomst- en vertrektijden verschillen per reis. In de reisbescheiden, welke u na de laatste betaling zal ontvangen, treft u de juiste tijden aan. Doorgaans is de aankomst vanaf 12.00 uur en de vertrektijd op 10.00 uur gesteld.
8.2 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd, dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de daarin gestelde eisen.

9. REGLEMENTEN
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door de eigenaar vastgestelde regels. Dit reglement kunt u bij aankomst terugvinden in de accommodatie.
9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplichtzich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag de eigenaar de gasten niet onderbrengen.
9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door een maximaal aantal personen, dat op de desbetreffende reservering staat vermeld.
9.4 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.5 De huurder dient in alle gevallen de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen). Zie hiervoor het huisreglement.
9.6 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel/eigenaar heeft Sportief Eropuit het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond uit de accommodatie te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

10. HUISDIEREN
10.1 Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal twee huisdieren van de huurder of gebruikers door de eigenaar toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In sommige gevallen zal de eigenaar een toeslag in rekening brengen, welke door u voldaan zal worden. De eigenaar behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen - huisdieren in zijn accommodatie te weigeren.

10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden,
restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare
gelegenheden op verschillende parken (tenzij ter plaatse anders aangegeven).
Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden
aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd.
De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband
voor honden/katten is verplicht.
10.4 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat
zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees
model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen
rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is
verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de
juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.

11. BREUK, VERMISSING
11.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is
verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid
van de overige gebruikers/ gasten onverlet laat, voor een
ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, voor
zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt
beïnvloed.
11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de
aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade
door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of
accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk
gemeld te worden aan O&S en onmiddellijk ter plaatse te worden
vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de
schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of
een van de leden van zijn gezelschap.

12. BORGSOM
12.1 De eigenaar kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom
verlangen. Meestal is dit vooraf bij reservering al bekend en staat het
duidelijk vermeld op de website.
12.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is de
eigenaar gerechtigd de toegang te weigeren.
12.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening
daaruit van vorderingen van O&S op de huurder en/of gebruikers,
wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met
in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele
aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te
niet gedaan.

13. ANNULERINGSKOSTEN
13.1 Annuleringen kunnen enkel schriftelijk worden ingediend, voorzien
van een kopie van het legitimatiebewijs van de huurder.
13.2 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten
verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 56 dagen
voor de dag van aankomst 50% van de totale kosten, bij annulering
vanaf de 56e dag tot 28e dag voor de dag van aankomst 70% van de
totale kosten, bij annulering vanaf de 28e dag tot 7e dag voor de dag
van aankomst 90% van de totale kosten en 100% van de totale kosten
bij annulering vanaf 7e dag t/m aankomstdag.
13.3 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw
reservering een annuleringsverzekering af te sluiten. Kijk op
www.onsvakanties.nl voor meer informatie omtrent voorwaarden
en/of premies.
13.4 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder
nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als
een annulering.

14. VOORUIT RESERVEREN
14.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor
een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Vaak zijn
deze al wel bij ons bekend, vraag erom! Indien de prijzen achteraf
toch lager zijn vastgesteld, zal restitutie plaatsvinden.

15. OVERMACHT EN WIJZIGING
15.1 In het geval O&S al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u
binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid
de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen
(voor andere accommodatie/andere periode etc.).
15.2 Overmacht aan de zijde van O&S bestaat indien de uitvoering van
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt
verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van O&S,
daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades,
brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u
het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 7 dagen na
ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval
heeft O&S het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave
van (het reeds betaalde deel van) de huursom. O&S zal alsdan niet
gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

16. OPZEGGING
16.1 O&S heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de
overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens
van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven.
In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom
of een gedeelte daarvan.

17. AANSPRAKELIJKHEID
17.1 O&S aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of
schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook,
tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze accommodaties
en/of andere faciliteiten van O&S, tenzij er sprake is van opzet of
grove schuld van O&S of (één van) haar werknemers.
17.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot
of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
O&S is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak
op vergoeding bestaat uit hoofde van een reisen/ofannuleringsverzekering
of enige andere verzekering.
17.3 O&S is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of
gebreken bij door derden verleende diensten.
17.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies
en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen
van de eigenaar ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u
en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen
of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming
in/bij de accommodatie bevinden.
17.5 U vrijwaart O&S voor alle aanspraken terzake van schade van
derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van
uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw
toestemming in/bij de accommodatie bevinden.
17.6 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch
niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden
extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent
onmiddellijk te voldoen.

18. KLACHTEN
18.1 Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen. Ondanks de zorg
en de inspanning van O&S kunt u van mening zijn dat uw klacht
gerechtvaardigd is met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze
klacht dient u in eerste instantie ter plaatse bij de eigenaar dan wel
management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht
niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan dient u dit direct
telefonisch te melden aan O&S want achteraf kunnen wij helaas niet
veel voor u betekenen. Als opnieuw uw probleem niet kan worden
opgelost heeft u tot uiterlijk 2 weken na vertrek uit uw accommodatie
de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: O&S Vakanties,
afd. Gastenservice, Kelvinring 44, 2952 BG Alblasserdam. De klacht zal dan
met de grootste zorg worden behandeld. Het voortijdig verlaten van
de woning en intrek nemen in een andere accommodatie, zonder
toestemming van O&S, zal u het recht op restitutie ontnemen.

19. TOEPASSELIJK RECHT
19.1 Op de overeenkomst tussen u en O&S is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing en zal worden toegepast door de absoluut
bevoegd rechter in het arrondissement Dordrecht.

20. REISDOCUMENTEN
20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige
reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. O&S aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet
in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21. ALGEMEEN
21.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden O&S niet. Met deze algemene
voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
21.2 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een
bestand. Dit bestand is aangemeld bij de Registratiekamer te
Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie.
Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om
gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten
te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en
voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen,
kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven
bekende gegevens. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van
interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat per e-mail
laten weten of een brief te sturen aan: O&S Vakanties, Kelvinring 44,
2952 BG Alblasserdam.
21.3 In alle zaken waarin de voorwaarden niet voorziet, treden O&S
en huurder in eerste instantie in onderling overleg. In geval aan deze
bepalingen niet of gedeeltelijk wordt voldaan, is de huurder zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim en wettig in gebreke.
21.4 Alle eventuele te maken (buiten)gerechtelijke kosten, die voortvloeien
uit het niet correct nakomen van de Algemene Voorwaarden,
komen geheel ten laste van de huurder